У С Т А В

НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАБОРАНТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

 

 ГЛАВА ПЪРВА

 

СЪЩНОСТ

Чл.1. (1) Наименованието на съсловната организация на рентгеновите лаборанти, е сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАБОРАНТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ”, наричана по-долу «Асоциацията». То ще бъде изписвано занапред накратко като сдружение “БАЛОДТ” на латиница  като “Bulgarian Association of the Radiographers in Image Diagnostics and Therapy”.

(2) Асоциацията се създава по решение на учредително събрание за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел по чл. 19 от ЗЮЛНЦ.

(3) Сдружение “Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия” (БАЛОДТ) е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в София, район “Триадица” и с адрес на управление в ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Янко Забунов”, бл. 33, вх. А, ет. 6, ап. 16,  София 1408.

Чл. 2. (1) Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия (БАЛОДТ) е  независимо съсловно сдружение с нестопанска цел, което обединява рентгеновите лаборанти, независимо от образователното им ниво и работещи в здравната система, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната сфера, от частния и публичния сектор в Република България.

Чл. 3. (1) Членове на Асоциацията могат да бъдат всички дееспособни физически лица, които отговарят на едно от следните изисквания:

 1. са завършили ВУЗ с образователна степен “бакалавър”, еквивалентна или по-висока и със специалност “Рентгенов лаборант” или сродна, позволяваща работа с йонизиращи лъчения;
 2. медицински сестри, завършили съответното образование, позволяващо работа с йонизиращи лъчения и работещи в областта на образната диагностика;
 3. студенти, обучаващи се в медицински университети по специалностите, посочени в т. 1.

 

(2) Асоциацията е отворена и за международно участие.

Чл. 4. Асоциацията набира средствата си от:

 1. Членски внос – събиран веднъж годишно, определен на общо събрание;
 2. Материални и парични дарения;
 3. Одобрени проекти за целефо финансиране от международни инвеститори и институции – в рамките на различни програми;
 4. Договори за сътрудничество и партньорство;
 5. Стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Асоциацията и разрешена от законите в Р България.

Чл. 5. Асоциацията осъществява своята дейност в частна полза на своите членове.

Чл. 6. Асоциацията се представлява от Председателя на Управителния съвет, който може да упълномощава други лица за извършване на определени дейности.

 

ЦЕЛИ

Чл. 7.  Основни цели на сдружение “Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия” са:

 1. Да обединява рентгеновите лаборанти и специалистите, работещи в областта на образната диагностика и всички сфери на използване на йонизиращи лъчения в медицината и да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване;
 2. Да съдейства за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на сьвременните постижения в областта на рентгенологията и образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности;
 3. Да сьдейства за развитието на научните изследвания в областта на гореизброените специалности в Бьлгария.

 

СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 8. (1) Основната дейност на сдружение “БАЛОДТ” е свързана със средствата за осъществяване на целите на сдружението. Средствата за постигане на нестопанските цели на Асоциацията са, както следва:

 1. Да изготвя становища относно проблемите на рентгенологията и образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродни специалности, които да предлага на МЗ, медицински университети и държавни и научни институции в страната;
 2. Да провежда информационна и друга дейност за популяризиране на целите на БАЛОДТ;
 3. Да осъществява международните контакти и международното сътрудничество със сродни организации;
 4. Да представлява интересите на членовете си където е необходимо;
 5. Да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси, конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия, третиращи проблеми на науката и практиката в образната диагностика.

(2) За подпомагане основната нестопанска дейност сдружението осъществява и допълнителна стопанска дейност: обучителна и образователна дейност; организиране на събития като семинари, конференции, изложения и др. под.; продажба на рекламни материали и сувенири; продажба на билети за организираните от сдружението прояви; издателска дейност и други позволени от закона дейности. Приходите от стопанската дейност се използват изцяло за осъществяване целите на сдружението.

 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 9. (1) Членството в Асоциацията е доброволно.

(2) Членството в Асоциацията възниква с вписването в нациоален регистър на членовете на асоциацията.

(3) Вписването се извършва след подаване на заявление по образец до УС на Асоциацията от лицата по чл 3. В заявлението се посочват трите имена, единния граждански номер, гражданство, адрес по местоживеене, телефон за връзка, професия, длъжност, месторабота, номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен.

(4) Към заявлението за вписване се прилагат:

 • Диплома за завършено образование в направление «Рентгенов лаборант» – копие;
 • Документ, удостоверяващ трудов стаж по професия от направление «Рентгенов лаборант», Медицинска сестра в рентгеново отделение
 • Документ за платен членски внос.

(5) Вписването се извършва в 14 дневен срок от подаване на документите.

(6) В срок до един месец Управителния съвет на БАЛОДТ издава членска карта с УИН на лицето по образец, утвърден от Управителния съвет.

(7) В регистъра се вписват обстоятелства, съгласно приетите вътрешни правила за дейността на Асоциацията.

(8) Регистърът на членовете е за служебно ползване и при ползването му  се спазват изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Чл. 10. (1) Членството в сдружение “БАЛОДТ” се прекратява при:

 1. Смърт;
 2. Поставяне под запрещение;
 3. със заявление за прекратяване на членството, отправено до Управителния съвет;
 4. Отпадане поради системно неучастие в дейността се констатира от Управителния съвет въз основа на писмена декларация на самия отпадащ или въз основа на протоколите от заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет за последните две години.
 5. Изключване поради неизпълнение на задълженията по този Устав. Решението за изключване се взема от Управителния съвет с мнозинство от 2/3 от неговите членове при тайно гласуване. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.
 6. При неплащане на членски внос.

(2) При прекратяването на членството сдружението не дължи връщането на имуществените вноски или дарения, ако са направени такива.

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 Чл. 11.  Членовете на БАЛОДТ имат право:

 1. Да избират и да бъдат избирани в органите на БАЛОДТ;
 2. Да се ползват от помощтта на Асоциацията при спорове, свързани с упражняването на професията;
 3. Да бъдат информирани за дейността на БАЛОДТ;
 4. Да търсят съдействието на БАЛОДТ за професионалното си усъвършенстване;
 5. На достъп дообстоятелствата, вписани в регистъра;

Чл. 12. Членовете на БАЛОДТ са длъжни да:

 1. Упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и в рамките на своите компетенции;
 2. Прилагат правилата за добрата практика по образна диагностика;
 3. Спазват Устава;
 4. Уведомяват Управителния съвет за промените, свързани с упражняването на професията;
 5. Внасят редовно членския си внос.

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органите на управление на БАЛОДТ са :

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. (1) Общото сьбрание на членовете е върховен орган на Асоциацията.

 1. Взема решение за размера на членския внос;
 2. Определя и може да изменя целите на Асоциацията и контролира осъществяването им;
 3. Избира управителен съвет, председател и контролна комисия;
 4. Приема отчета на управителния съвет и контролната комисия;
 5. Приема, допълва и изменя Устава на БАЛОДТ;
 6. Приема правилата за набиране и разходване на средствата на БАЛОДТ, които се прилагат като приложение към Устава;

(2) Свикване на Общото събрание прави Управителния съвет. Дневният ред за заседанията на ОС се определя от Управителния съвет, а в случай на извънредно заседание по искате на 1/3 (една трета) от членовете му – дневния ред се изготвя от тях. Управителният съвет е длъжен да оповести на членовете чрез електронна поща или по друг подходящ начин датата, часът, мястото и дневния ред на ОС най-малко една седмица преди датата на заседанието.

(3) Управителният съвет може да свиква извънредно Общо събрание, ако важни причини налагат това.

(4) С решение на Управителния съвет се определят дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание.

(5) Общото сьбрание се счита за законно, ако присьстват половината от всички членове.

(6) Решенията се вземат по взаимно сьгласие на присъстващите с явно гласуване и обикновенно мнозинство. Решенията за изменения на устава, прекратяване на Асоциацията или сливането й се взимат с мнозинство от 2\3.

(7) При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове.

(8) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговият съпруг/а/ или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 15. (1) Управителният съвет се състои от 7 души и се избира за срок от четири години.

(2) Управителният съвет на Асоциацията се състои от членове на сдружението.

(3) Председателят на УС и членовете на Управителния съвет се избират за не повече от два поредни мандата.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 17. Управителният съвет на БАЛОДТ:

 1. Приема  правилник за дейността си:
 2. Ръководи дейността на БАЛОДТ по изпълнението на нейните функции;
 3. Определя ресорите на отговорност на всеки от зам. председателите;
 4. Определя ресорите на членовете на УС;
 5. Изработва  годишен финансов план и програма за дейността на Асоциацията;
 6. Управлява имуществото на организацията;
 7. Води, поддържа и актуализира годишно националния електронен регистър;
 8. Осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
 9. Съставя помощни комисии по различни проблеми, съставени от членове на БАЛОДТ или други експерти;
 10. Взаимодейства със сродни сдружения и други организации в страната и чужбина за изпълнение целите на сдружението;
 11. Взима решение за участие в други организации;
 12. Взима решения за разрешени от закона дейности;

 

СВИКВАНЕ НА УС

Чл. 18. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика и от всеки от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от избран член на УС.

(2) Управителният съвет се свиква на заседание при необходимост, но най-малко веднъж на три месеца. Свикването се извършва с писмена покана, отправена от Председателя на Асоциацията до всеки от членовете на Управителния съвет, в която се посочва датата, часът, мястото и  дневния ред.

(3) Управителният съвет може да взима решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията за разпореждането с имуществото – с 2/3 от присъстващите.

(5) При наличие на равен брой гласове, гласът на Председателя е решаващ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Чл. 19. (1) Председателят на Управителния съвет:

 1. Ръководи дейността на Асоциацията и на Управителният съвет
 2. Представлява Асоциацията при всички контакти в страната и чужбина
 3. Председателят на Асоциацията съхранява печата.
 4. Организира дейността по непосредствено изпълнение на решенията на УС;
 5. Организира заседанията на УС;
 6. Организира и осигурява технически дейността на УС;
 7. Организира и контролира събирането и отчитането на членския внос;

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 22. Имуществото на Асоциацията се състои от пари, вещи, вещни права, права за ползване, права върху интелектуалната собственост и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическото лице.

Чл. 23. (1) Паричните средства на Асоциацията се съхраняват в банкова сметка.

(2) Асоциацията не разпределя печалба.

Чл. 24. Разпоредител на имуществото е Управителният съвет.

Чл. 25. Членовете на Асоциацията не носят отговорност за нейните задължения.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Асоциацията се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от присъстващите;
 2. По решение на съда;
 3. По силата на този Устав, когато броя на членовете спадне под трима.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 27. След прекратяването се пристъпва към ликвидация. Останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се разпределя съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Асоциацията има кръгъл печат с надпис “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛАБОРАНТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ” – София.

Асоциацията има собствена емблема, която се поставя на всички официални документи.

Чл. 28. За неуредени по този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Уставът е съставен в два еднообразни екземпляра – единият за Софийски градски съд, а другият – за Асоциацията.

Чл.29. Уставът е приет от учредителите на Общо събрание на  … юли 2014 год в гр. София.