Уважаеми колеги и приятели,

За мен е чест и удоволствие да ви съобщя, че на 19.01.2016 г. бе регистрирано сдружение с нестопанска цел с наименование „Българската Асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия“ – БАЛОДТ, което има за цел да обединява рентгеновите лаборанти и специалистите, работещи в областта на образната диагностика и всички сфери на използване на йонизиращи лъчения в медицината, както и да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване.
Съгласно устава на БАЛОДТ членове на Асоциацията могат да бъдат рентгенови лаборанти: практикуващи методи на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита, други специалисти от сродни специалности; специалисти с висше образование; студенти рентгенови лаборанти; медицински сестри упражняващи професията си в областта на образните методи.
За да станете член на БАЛОДТ трябва да заявите желанието си чрез попълване на регистрационна форма, която може да намерите в сайта на Българска асоциация по радиология /БАР/ – www.bulrad.bg или на https://www.technician-bg.com. Годишната таксата за членски внос е 40лв. и се заплаща по банков път по сметка на Асоциациата – Получтател: Получател Сдружение БАЛОДТ; Банка: Банка ДСК; IBAN: BG52STSA93000024026151; BIC: STSABGSF.
Първата инициатива за осъществяване на многото задачи, които си поставя БАЛОДТ е предстоящия Национален конгрес на лаборантите в образната диагностика, нуклеарна медицина и лъчетерапия, който ще се проведе в периода 28-30 октомври 2016 г. в Суит Хотел, София.
Целта на предстоящия конгрес е да се представят новостите в сферата на Образната диагностика, Нуклеарна медицина и Лъчелечение, както и да се даде възможност за обмяна на опит и познания между работещите в тези области. По време на Конгреса ще бъдат засегнати теми с ключово значение в ежедневната практика и ще има възможност да бъдат дискутирани.
На този Конгрес се очаква съсловието да покаже способно ли е да се обедини в една организация, за да защитава идеите си и издига престижа си. Конгресът ще бъде акредитиран от БАПЗГ.
Желаещите да участват в Конгреса, могат да заявят своето участие чрез регистрация на имейл адреса на асоциацията balodt@abv.bg и превеждане на регистрационна такса по сметката на Българската Асоциацията по рентгенология.
За повече информация относно такса участие, начин на плащане и програмата можете да получите в сайта на БАР или на https://www.technician-bg.com.

С уважение:
Петранка Гагова
Председател на БАЛОДТ