1. БЪБРЕЧНИ ЛЕЗИИ ПРИ ТУБЕРОЗНА СКЛЕРОЗА – МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ – С. Илиева, Д. Ненова,
    Д. Златарева
  2. КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА – СКРИНИНГ И ОБРАЗНО-ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ – С. Динева, А. Павлова
  3. РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА В НУКЛЕАРНАТА МЕДИЦИНА – П. Павлов, А.Павлова
  4. ОСОБЕНОСТИ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО И ОБЛЪЧВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИ НА УРЕДБА ЗА ХЕЛИКАЛНА ТЕРАПИЯ /ТОМОТЕРАПИЯ/ – Д. Джамбазова, Г. Игнева, К.Кунин, А.Балабанова
  5. ИНКОРПОРИРАНЕ НА РАДИОНУКЛИДИ В ОРГАНИЗМА НА ПЕРСОНАЛА ПРИ АВАРИЙНО ОБЛЪЧВАНЕ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА – А. Павлова, П. Павлов