гл. ас. Петранка Иванова Гагова, дм
Месторабота и заемана академична и административна длъжност към момента:
МУ, МК „Й. Филаретова“ – София, гл. асистент, Ръководител специалност „Рентгенов лаборант“
Образование:
2017 г. МУ-София, ФОЗ, Доктор по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“
2014 г. – МУ-София, ФОЗ, Специалност „Медицинска педагогика“
2009 г. – МУ-София, ФОЗ, Магистър „Обществено здраве и здравен мениджмънт”
2003 г.– СУ „Св. Климент Охридски” – София, професионална квалификация „Магистър по Управление на образованието”, специалност „Педагогика”
2001г.- МУ – София, ФОЗ, Бакалавър, професионална квалификация „ Ръководител по здравни грижи и преподавател по практика в медицински колеж”, специалност „Здравни грижи”.
1994 – ПМИ към ВМИ гр. София, специалност „Рентгенов лаборант
Главни насоки на научните интереси: Медицинска педагогика, Образна диагностика, Радиационна защита, Социална медицина и др
Членство в научни организации: Българска асоциация по радиология, Европейска асоциация по радиология, Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия, Световна организация на рентгеновите лаборанти.