Анна Загорска е медицински физик във Втора Клиника по нуклеарна медицина при Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ. През 2018 г. защитава дисертационен труд на тема „Дозиметрия на очна леща на персонала, работещ в интервенционалната рентгенология и кардиология“ и придобива специалност „Радиационна хигиена“. Хоноруван преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в курса „Физични основи на рентгеновата и радионуклидната диагностика“ и Медицински колеж – София „Йорданка Филаретова“ – в курса по „Радиационна защита“. Разработва и участва в няколко научни и един международин проекти. Автор е на над 15 публикации в областта на радиационната защита и дозиметрията. Научни интереси – дозиметрия, радиационна защита, контрол на качеството в нуклеарната медицина и рентгенологията. Член на Сдружение „Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство“ и на „Българско сдружение по радиобиология и радиационна защита“.