Siemens AG е германска компания със седалища в Берлин и Мюнхен, Германия, индустриален конгломерат, най-голямата производствена компания в Европа и една от най-големите в света в областта на електротехниката и електрониката. Има клонове в около 190 страни и приблизително 285 производствени предприятия (125 от тях в Германия), в които са заети близо 380 000 служители.
В направление на здравеопазването Siemens е един от най-големите световни производители на оборудване за медицинска инфраструктура и е водещ доставчик на апаратура за образна и лабораторна диагностика, а също така на клинични ИТ решения.