Петък 13.11.2020

10:00 - 13:00Регистрация на участниците в Workshop
Read more »
11:00 - 13:30Workshop - „Обучение на рентгеновите лаборанти по радиационна защита”
Read more »
13:30 - 14:30Обедна почивка
Read more »
14:30 - 18:00Workshop - „Обучение на рентгеновите лаборанти по радиационна защита”
Read more »
18:00 - 18:30Discussion/ Дискусия
Read more »
18:30 - 19:00Conclusion/ Закриване на Workshop
Read more »
19:00 - 23:00Откриване на Конгреса: Коктейл ”Добре дошли”/ welcome cocktail
Read more »

Събота 14.11.2020

08:00 - 15:00Регистрация на участниците в Конгреса
Read more »
Научна сесия - Модератори: Цв. Зашева, Н. Джанкова
Read more »
09:00 - 09:20ISSR
Read more »
09:20 - 09:30Атрофия на хипокампуса при леки конгнитивни увреждания – роля на магнитнорезонансното изобразяване
Read more »
09:30 - 09:40Тазобедрената става – рентгенографска и магнитнорезонансна образна анатомия
Read more »
09:40 - 09:50Как да създадем КТ протокол?
Read more »
09:50 - 10:00Компютъртомографска (СТА) ангиография на долни крайници
Read more »
10:00 - 10:10Образни методи за диагностика на карцином на дебелото черво
Read more »
10:10 - 10:30Кафе пауза
Read more »
10:30 - 11:30Сателитен симпозиум
Read more »
Научна сесия - Модератори: П. Гагова, Н. Михайлова
Read more »
11:30 - 11:40Съвременни здравни грижи за пациентите при провеждане на нуклеарномедицински изследвания
Read more »
11:40 - 11:50Бременност и кърмене в нуклеарната медицина
Read more »
11:50 - 12:00Клиничен протокол за изследване на миокардна перфузионна сцинтиграфия – SPECT/CT
Read more »
12:00 - 12:10Клиничен динамичен протокол за провеждане на PET/CT С 68Ga PSMA
Read more »
12:10 - 12:20Статични и динамични протоколи при бъбречна сцинтиграфия на деца
Read more »
12:20 - 12:30Ефекти на йонизиращата радиация върху репродуктивната система
Read more »
12:30 - 13:00Сателитен симпозиум
Read more »
13:00 - 14:00Обяд
Read more »
Научна сесия - Модератори: Цв. Меламед, В. Иванова
Read more »
14:00 - 14:40Сателитен симпозиум
Read more »
14:40 - 14:50Сономамотомография – нов ултразвуков метод за изследване на млечна жлеза
Read more »
14:50 - 15:00Мултимодална образна диагностика при карцином на млечната жлеза
Read more »
15:00 - 15:10DXA - Видове DXA, приложение, изчисляване на фрактурния риск
Read more »
15:10 - 15:20Допълнителна центражна техника за рентгенографиране на раменна става и горни гръдни прешлени
Read more »
15:20 - 15:30Научно-изследователската дейност в здравните грижи – предизвикателство и методология
Read more »
15:30 - 15:40Предпазване и пречистване на организма при работа с йонизиращи лъчения
Read more »
15:40 - 15:50Отражение на главоболието в ежедневната ни дейност
Read more »
15:50 - 16:00Стереотактична радиохирургия при чернодробни метастази
Read more »
16:00 - 16:40Кафе пауза
Read more »
16:40 - 17:00Сателитен симпозиум
Read more »
Научна сесия - Модератори: Н. Бонинска, М. Митева
Read more »
17:00 - 17:10Някои специфични професионални дейности извършвани от рентгеновите лаборанти самостоятелно в работния процес – да или не?
Read more »
17:10 - 17:20Влияние на социалната среда върху формиране професионализма на рентгеновия лаборант
Read more »
17:20 - 17:30Очаквания и мотивация за избор на професия „Рентгенов лаборант”
Read more »
17:30 - 17:40Кариерно развитие на рентгеновите лаборанти
Read more »
17:40 - 17:50Нагласи за единна визия на работното облекло на студентите от специалност „Рентгенов лаборант” от Медицинските колежи в България
Read more »
17:50 - 18:00Професионална квалификация на рентгеновия лаборант – състояние днес и необходимост от промени
Read more »
18:00 - 18:30Постерна сесия - Модератори: Д. Първанов, С. Каридова
Read more »
20:00 - 23:00Официална вечеря
Read more »

Неделя 15.11.2020

09:00 - 11:00Общо събрание на БАЛОДТ
Read more »
11:00 - 13:00Посещение на Царевец, Мултимедиен посетителски център, Църква „Св.Четиридесет мъченици”
Read more »
13:00 - 15:00Закриване на конгреса
Read more »