Презентации от II-ри Национален Конгрес на Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия 2018

Образователните мероприятия на БАЛТЛ Свали
Синузит – причини, разпространение и отключващи фактори Свали
Обучение на рентгеновите лаборанти в България – мнение на студенти и практикуващи за визията му Свали
Сравнително изследване върху влиянието на времето за верификация и облъчване на пациентите върху качеството на лъчелечението Свали
Образни методи за изследване на остеопороза Свали
Конфликтите в ежедневната ни дейност Свали
Подготовка и изпълнение на SBRT Свали
Ролята на професионалистите по здравни грижи при пациенти с карцином на простатата Свали
Оптимизация на клиничните CT протоколи при SPECT-CT изследвания Свали
Бременност и образна диагностика с източници на йонизиращи лъчения Свали
Медконсултинг ЕООД – DR детектори Свали
Предизвикателства в магнитно-резонансното изобразяване при оценка на ефекта след проведена стереотактична радиохирургия на мозъчни метастази Свали
Нови възможности в диагностицирането на тумора на KLASTKIN при използване на MRCP техника на магнитния резонанс Свали
Мултипараметричен МРТ на простатата – предизвикателства и перспективи Свали
Установяване на мозъчна смърт чрез компютър-томографско изследване (CTA) ангиография Свали
Повишаване ефективността на конвенционалните образни изследвания в травматологията чрез използване на специална центражна техника Свали
Рак на млечна жлеза при мъжа – рядко срещан, но сериозен проблем Свали
Локализация на чуждити тела в организма Свали
Пациент базирани протоколи при редукция на дозата и на количеството контраст КТ ангиография на периферни съдове Свали