Презентации от Национален Конгрес на Рентгенови Лаборанти 2016

 Обръщение Свали
 ALARA или ALADA в педиатричната образна диагностика Свали
 Сливане на образите от CT и MRI с помощта на маркери за намаляване на неточностите при планиране на стереотактична   радиохуриргия Свали
 Eмболизация на миомите на матката (Uterine fibroid Embolization – UFE) Свали
 МРТ протокол за ано-ректални фистули – секвенции и радиологичен рапорт Свали
 Влияние на контрола на качеството върху мамографската практика при дигитална мамография и томосинтез Свали
 3T Магнитно-Резонансно изследване на глезена Свали
 Роля на рентгеновия лаборант в оптимизацията на рентгеновите изследвания Свали
 Kлиничен протокол за провеждане на костна сцинтиграфия и таргетно
SPECT-CT изследване
Свали
 Артефакти при 3Т магнитно-резонансни изследвания – можем ли да ги преодолеем Свали
 Диагностика и лечение на мозъчни аневризми и артерио-венозни малформациии в интервенционалната рентгенология Свали
 Оценка на дозата според размера на пациента Свали
 Ролята на рентгеновият лаборант при CT ангиографско изследване на шийни и мозъчни артерии Свали
 Основни протоколи в инванзивната съдова диагностика Свали
 Основни магнитнорезонансни параметри Свали
 4D CT планиране при лъчелечение на органи в областта на гръдния кош и корема Свали
 Модифициран протокол при провеждане на eднофотонна емисионна томография с компютърна томография /SPECT-CT/ на кости Свали
 Нов метод за защита от разсеяна радиация на медицинския персонал при процедури извършвани под флуороскопски контрол Свали
 Изследване на опорно-двигателния апарат с магнитно-резонансна и компютърнатомография Свали
 Често допускани грешки при позиционирането на пациенти за някои рентгенографии Свали
 PTC дренаж през погледа на рентгеновия лаборант Свали
 Оптимизация на практиката в рентгеново отделение Свали
 Основи на Магнитно резонансната томография: SLICE THIKNESS & NEX Свали
 Ролята на рентгеновия лаборант при качествен контрол на Позитронната Емисионна Томография с Компютърна Томография /PET-CT/ Свали
 Мястото на образната диагностика в откриването на ретинирани зъби Свали
 Магнитно-резонансна спектроскопия на простата Свали
 Условията на труд в професията на рвнтгеновия лаборант Свали
 Съвременни технологични решения при обучението на рентгеновите лаборанти в България Свали
 Томосинтеза при изследване на млечната жлеза Свали
 Честотно и фазово кодиране. Честотен интервал на сигнала при МРТ Свали
 Мястото на „прицелната скопия“ в практиката на рентгеновия лаборант Свали
 Магнитнорезонансна анатомия на сърдечните кухини Свали
 MRS-Магнитно резонансна спектроскопия Свали
 Breast MR Imaging Techniques and Clinical Applications Свали
 BRACCO Symposium Свали
 Дигитален томосинтез на гърдата – технология и перспективи Свали