Резюмета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Бихте могли да вземете участие в предстоящия Конгрес с доклад или постер.
Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Организационния комитет.
Моля, изпратете вашето резюме на e-mail: balodt@abv.bg
Краен срок за изпращане: 15.06. 2018 г.
Всички резюмета e необходимо да бъдат както на български, така и на английски език. Препоръчва се да се подготвят и представят в следния формат за публикуване: заглавие, име и фамилия на авторите, институцията, адрес за кореспонденция с включен e-mail адрес.
Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 250 думи и е необходимо да притежава следната структура: Въведение, Цел, Материали и методи, Резултати и обсъждане, Ключови думи – до 5 думи, Литературна справка.
Цитиранeто на автори от литературната справка става по реда, по който те се появяват в текста и се номерират с арабски цифри в скоби. Например, ако първият цитат е на авторите ……., след цитата се появава (1) и той заема позиция 1 в литературната справка.

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА: 15.06.2018 Г.
Краен срок за изпращане на целите доклади до 31.07.2018 г

 

Председател: Надя Джанкова
Членове: Невенка Бонинска
Петранка Гагова
Цветелина Зашева
Вера Иванова
Цветелина Меламед